Administration members

 Dean: Fang Qing

 CPC Secretary: Fu Xingrong

 CPC Deputy Secretaries: Hu Wei and Wang Hua

 Associate Deans: Huang Ruhua, Lu Wei, Zhou Yaolin and Li Liangjun

Departments

 Department of Library Science

 Department of Information Management Science

 Department of Archives and Government Information Studies

 Department of Publishing Science

 Department of Electronic Commerce

Affiliated research centers

 Center for the Studies of Information Resources

 International Collaborative Academy of Library and Information Science

 National Information Resources Research (Wuhan) Base