English  >  People  >  Staff

Contact Information

School of Information Management,
Wuhan University,
Wuhan, Hubei Province,
P.R.China. 430072

fuling@whu.edu.cn

Staff


Name

Title/ Email

School Leadership

Xingrong Fu

CPC Secretary

Wei Lu

Dean

Yaolin Jiang

CPC Deputy Secretary

Qian Dai

CPC Deputy Secretary

Jiang Wu

Associate Dean

Xiaoguang Wang

Associate Dean

Lihong Zhou

Associate Dean

Hua Wang Associate Dean

General Office

Hongyu Qian

1356501619@qq.com

Ling Fu

fuling@whu.edu.cn

Lu Shan

291976363@qq.com

Mingchang Fu

14698572@qq.com

Qingqing Tang

1043643498@qq.com

Wendi Du

279601683@qq.com

Postgraduate Students Management Office

Qing Xu

qxu2006@hotmail.com

Fei Wang

893778100@qq.com

Xijuan Luo

623548900@qq.com

Undergraduate Students Management Office

Xiaoliu Bai

Imio4@whu.edu.cn

Xiaoshuang Xie

xxs040223@163.com

Le Yang

411869382@qq.com

Postgraduate Students' Instructor Office

Yuting Zhang

405676360@qq.com

Ting Lei

178338025@qq.com

Undergraduate Students' Instructor Office

Xiaoyu Chen

916781120@qq.com

Huadong Sun

1617207845@qq.com

Harelehax Habuletay

494947953@qq.com

Academic Research & Foreign Affairs Office

Lijuan Yu

644141996@qq.com

Da Fang

fangda@126.com

Branch Library

Hong Yan

mist-cloud@qq.com

Shuzhen Li

860684961@qq.com

Jihong Kou

1329861805@qq.com

Wei Li

512540569@qq.com

Jing Ding

330152221@qq.com

Laboratory

Zhifeng Yang

tqy20@whu.edu.cn

Fang He

hefang@whu.edu.cn

Guanxiang Yan

ygx@whu.edu.cn

Jun Xu

xujun6869@whu.edu.cn

Journal Center

Enmei Song

siban0702@263.net

Dandan Yang

dan1016dan@aliyun.com

Yuan Yu

yuyuan_1978@126.com

Nian Ding

dingnian@whu.edu.cn

Hongling Wu

395284914@qq.com

Fulin Hu

280689724@qq.com

Center and Others

Li Zha

irc@whu.edu.cn

Yiming Zhao

64703094@qq.com

Min Chen

18986052066@189.cn